جستجو

علی حاجی شیزری

مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66027350-66027301
 • نمابر: 66027350-66027350

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 •       برنامه ريزي توسعه منابع انساني و امور رفاهي براساس مطالعات دورنگر و برنامه     هاي دراز مدت

  پيش بيني و تأمين نيروي انساني مورد نياز وزارتخانه بر اساس برنامه، تشكيلات، بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي استخدامي از طريق مراجع ذيربط

  تدوين برنامه هاي آموزشي كاركنان در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي

  بررسي، مطالعه و نيازسنجي آموزشي به منظور ارتقاء سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان در سطوح مختلف

  ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي و استانداردسازي دوره هاي مزبور

  برنامه ريزي در مورد انتخاب روش هاي نوين و استاندارد ثبت و ضبط اطلاعات و آمارهاي پرسنلي و تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و درج و بهنگام نمودن آن در بانك اطلاعات مكانيزه

  صدور احكام كارگزيني كاركنان اعم از مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و اعضاء هيأت علمي و نگهداري پرونده آنها

        اجراي قوانين و مقررات استخدامي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل

  برنامه ريزي در جهت اجراي خط مشي هاي تعيين شده اداري و پرسنلي وزارتخانه

  برنامه ريزي در مورد انتخاب روش هاي نوين و استاندارد ثبت و ضبط اطلاعات و آمارهاي پرسنلي و ايجاد بانك اطلاعات مكانيزه و تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و درج و بهنگام نمودن آن

  برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در خصوص ارائه خدمات بيمه اي، وام و تسهيلات، ورزش و تعاوني هاي مصرف، مسکن و چند منظوره به کارکنان وزارتخانه

  انجام امور بازنشستگان و موظفين براساس مقررات مربوط

  دريافت، ثبت، توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره و بايگاني مكاتبات با تأكيد بر روش هاي مبتني بر تكنولوژي هاي نوين

  استخدام بر اساس قوانين و مقررات مربوط و انجام کليه امور استخدامي از قبيل درج آگهي استخدام، انجام و برگزاري آزمايشات ورودي، انجام مکاتبات لازم با گزينش وزارتخانه و ساير ارگان هاي داخل و خارج وزارتخانه

  ايجاد و نگهداري پرونده و سوابق استخدامي کليه کارکنان وزارتخانه

  اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و ساير مقررات و موازين ناظر بر اشتغال کارکنان رسمي و پيماني

  انجام امور مربوط به صدور احکام نظير استخدام، انتصاب، ارتقاء، مأموريت، مرخصي و . . . قطع رابطه استخدامي کارکنان، بازنشستگي، باز خريد خدمت، اخراج، انفصال، تعليق، استعفاء، فوت و برکناري و . . . براساس دستور مقام مافوق

  ابلاغ و اجراي آراء هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص کارکنان

  تهيه و تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري و استخدامي مورد نياز وزارتخانه

        اظهار نظر و ارائه پيشنهاد در مورد قوانين، مقررات، آئين نامه ها و ضوابط اداري و استخدامي و امور رفاهي با مشارکت         واحدهاي ذيربط

  ارائه پيشنهاد براي پيش بيني نيروي انساني و اجراي مصوبات در مورد تأمين نيروي انساني و نيز امور رفاهي مورد نياز واحدهاي تابعه وزارتخانه با همکاري واحدهاي ذيربط

  تأمين نيازهاي رفاهي كاركنان و ايجاد شيوه هاي اجرايي مناسب بمنظور استفاده آنان از خدمات رفاهي

  ايجاد هماهنگي و ارائه خدمات مورد نياز در زمينه فعاليت هاي شركت هاي تعاوني

  تهيه طرح ها و برنامه هاي رفاهي نظير امور تعاوني ها، مهد کودک، وام قرض الحسنه، فعاليت هاي ورزشي و اقدام لازم براي تأمين آنها

      فراهم آوردن امکانات و تسهيلات بهداشتي و درماني، بهداشت کار، امور بيمه هاي شاغلين و بازنشستگان

   

   

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت