شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
2-1-مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • رییس مرکز
 • معاون
 • معاون
 • مسوول دفتر
 • متصدی امور دفتری و بایگانی
1-2-1-اداره روابط عمومی
 • رییس اداره
 • کارشناس روابط عمومی
 • کارشناس روابط عمومی
 • کارشناس روابط عمومی
2-2-1-اداره افکارسنجی و اطلاع رسانی
 • رییس اداره
 • کارشناس مسوول افکارسنجی
 • کارشناس افکارسنجی
 • کارشناس اطلاع رسانی
3-2-1-اداره امور فرهنگی
 • رییس اداره
 • کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس رویدادهای فرهنگی
 • کارشناس رویدادهای فرهنگی
4-2-1-اداره نظارت بر امور نمایشگاه ها
 • رییس اداره
 • کارشناس نظارت نمایشگاه ها
 • کارشناس نظارت نمایشگاه ها
 • کارشناس نظارت نمایشگاه ها
 • کارشناس برنامه ریزی امور نمایشگاه ها
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت