شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

آگهی مزایده اجاره شماره الف - 3 - 11399

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی در نظر د ارد بر اساس آیین نامه معاملات دولتی و قووانین حاکم بر موضوع و در اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حمل و نقل گردشگران و بازدیدکنندگان و بهره برداری از کافه رستوران واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد را به صورت اجاره سه ساله و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و با جرئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.seradiran.ir) به صورت الکترونیکی و با شماره ثبت سامانه 5099003068000003 واگذار کند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر این فایل را دانلود کنید. 

 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت