شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

رضا معصومی راد

سرپرست مرکز آموزش عالی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 61063495

سوابق تحصیلی

 • دکتری جامعه شناسی - گرایش مسائل اجتماعی ایران - دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • اهداف مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي شامل مواردي است که به اختصار بيان مي شود.

  • توليد و آموزش دانش بومي در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
  • جريان سازي آموزش در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سطوح عالي و تخصصي و تسري آن به ساير مراکز آموزش عالي کشور
  • تربيت نيروي انساني کارآمد در زمينه هاي  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر اساس نيروهاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي و تکاليف قانوني آن وزارتخانه 

  مرکز آموزش عالي در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر وظايفي را بر عهده دارد که مهمترين آنها را مي توان به شرح زير بر شمرد.

  • آموزش دانشجويان در زمينه هاي مختلف مورد نياز ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  • بررسي و برنامه ريزي در جهت بهبود کيفي و کمي برنامه هاي آموزشي و دوره هاي تکميلي و عنداللزوم پيشنهاد آن به مراجعه ذيصلاح قانوني
  • ايجاد روابط فرهنگي و هنري آموزشي با متخصصين واستادکاران و دانشگاه هاي داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو از طريق مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط
  • انجام پژوهش هاي لازم به منظور پيشبرد اهداف آموزشي و تخصصي مرکز
  • همکاري و هماهنگي متقابل با فعاليت هاي پژوهشي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي 
  • گردآوري و تنظيم کتب و اسناد و مدارک آموزشي تخصصي مرکز
  • تشکيل سمينارها و کنفرانس هاي آموزشي مربوطه
  • انجام ساير وظايف ذيربط که از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي به مرکز ارجاع مي گردد.
محل خدمت: حوزه وزارتی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت