شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

مصطفی پورعلی

مديركل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66027637
 • نمابر: 66027637

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • مطالعه و بررسي پيرامون آثار فرهنگي– تاريخي و طبيعي به منظور ثبت آنها در فهرست آثار ملي
  • بررسي و شناسايي آثار فرهنگي و تاريخي و طبيعي داراي ارزش و قابليت ثبت در فهرست جهاني و پيشنهاد به معاونت ميراث فرهنگي جهت ثبت آنها
  • تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به چگونگي ثبت، تهيه شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غير منقول تاريخي– فرهنگي، بافت هاي تاريخي، ميراث طبيعي و ميراث معنوي در فهرست آثار ملي و جهاني و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط وزارتخانه
  • تهيه و تنظيم و ارائه پرونده آثار فرهنگي– تاريخي و طبيعي تصويب شده جهت تأييد نهائي وزیر و ابلاغ مصوبه به مقامات ذيربط
  • تهيه بانک اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده به تفکيک موضوع و مکان
  • نظارت مستمر بر آثار تاريخي– فرهنگي و طبيعي ثبت شده در فهرست آثار ملي و جهاني از طريق اخذ گزارش هاي مستمر و ضبط گزارش ها در پرونده ثبتي آثار و انعکاس هرگونه دخل و تصرف غير مجاز در دفاتر تخصصي و حقوقي
  • ايجاد بسترهاي مناسب همکاري در راستاي مشارکت مردم و جذب بخش غير دولتي در کليه فعاليت هاي مرتبط با شناسايي و ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي
  • ابلاغ حريم هاي آثار فرهنگي– تاريخي و طبيعي تأييد شده
  • برنامه ريزي به منظور ساماندهي، حفاظت، احياء و اداره امور ميراث معنوي و طبيعي کشور
  • تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم براي ساماندهي، حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي کشور
  • تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم براي تعيين حريم بناها، بافت هاو محوطه هاي تاريخي شهرها و روستاها و نظارت بر اجراي آنها
  • تهيه و تدوين ضوابط مورد نياز براي طرح ها و پروژه هاي عمراني در حوزه آثار طبيعي کشور و اظهار نظر نهايي در خصوص کليه طرح هاي مذکور
  • نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به ساماندهي، حفظ، و مديريت ميراث معنوي و طبيعي کشور
  • تعيين حريم ها و محدوده بناها و محوطه هاي تاريخي شهرها و روستاها جهت ابلاغ به مراجع ذيربط
  • نظارت بر اجراي قوانين، مقررات، آئين نامه­ ها، قراردادها و کنوانسيون هاي ملي و بين المللي در مورد حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي کشور
  • همکاري با دفتر ثبت آثار به منظور تهيه اسناد و مدارک مورد نياز براي ثبت آثار طبيعي و ميراث معنوي کشور در فهرست آثار ملي و جهاني
  • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح هاي راهبردي و اضطراري براي حفاظت از ميراث طبيعي و معنوي کشور
  • برنامه ريزي به منظور حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي در امر حفظ و احياء ميراث معنوي و آثار طبيعي کشور و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزبور
  • همکاري و هماهنگي با موسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراکز دانشگاهي ذيربط در زمينه امور حفظ و احياء و مديريت ميراث معنوي و آثار طبيعي
  • برنامه ريزي براي شناسايي و معرفي ارزش هاي ميراث معنوي و طبيعي کشور در راستاي حفظ و ارتقاء هويت تاريخي– فرهنگي آنها
  • برنامه ريزي، پيشنهاد و اجراي اقدامات حفاظتي و احيايي با کشورهاي ديگر در زمينه مواريث معنوي و طبيعي مشترک
محل خدمت: معاونت میراث فرهنگی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت