شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

فرشته بالایی صومعه

ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66059018-19
 • نمابر: 66063176
 • ايميل: a.karimi@ichto.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • نظارت بر امور مالي و محاسباتي و هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي وزارتخانه
  • نگهداري و تهيه و تنظيم حساب ها و صورت هاي مالي كليه اعتبارات وزارتخانه و امضاء و ارسال حساب هاي تنظيمي و ضمائم آن به مراجع قانوني ذيربط
  • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي و محاسباتي
  • نگهداري و تحويل و تحول وجوه، نقدينگي، سپرده ها و اوراق بهادار و نگهداري حساب اموال
  • واگذاري تنخواه گردان و پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت ها به واحدها و مأمورين برابر ضوابط و مقررات و پيگيري تسويه به موقع آنها
  • تأمين اعتبار و تطبيق موارد با قوانين و مقررات
  • درخواست وجه از خزانه براي انجام هزينه هاي جاري، سرمايه اي و ساير پرداخت هاي اختصاصي وزارتخانه برابر مقررات مربوطه
  • پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات تخصيص يافته طبق مقررات مربوطه
  • تأمين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي و پيگيري در تسويه به موقع آنها
  • مراقبت در پرداخت به موقع حقوق و مطالبات كاركنان، بازنشستگان و موظفين وزارتخانه
  • افتتاح حساب هاي بانكي مورد نياز و مراقبت در پرداخت هاي وزارتخانه از طريق حساب هاي بانكي مجاز و يا طرق ديگر، طبق مقررات مربوطه
  • نظارت بر وصول و ايصال درآمدها و مطالبات وزارتخانه و ماليات هاي تكليفي و ساير كسور قانوني
  • نظارت بر امور محوله عاملين ذيحساب و امين اموال طبق ضوابط مربوط به خود
  • تهيه، تنظيم و ارسال گزارش هاي لازم به مسئولين وزارتخانه، وزارت امور اقتصادي دارائي، ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع قانوني ذيربط
  • رسيدگي و اظهار نظر در مسائل مالي و حسابداري وزارتخانه
  • نگهداري حساب اعتبارات، تأمين اعتبارات به تفکيک فصول و برنامه هاي مصوب
  • اعلام موارد نقصان و تفريط در ابواب جمعي و ساير مأموريني كه به موجب قانون مجاز به اخذ، نگهداري وجوه، اوراق بهادار و يا اموال مي باشند
  • برنامه ريزي براي کنترل اموال و دارايي هاي وزارتخانه و ارسال صورتحساب ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي
  • اقدام لازم به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهاي عمومي و اختصاصي
  • اقدام لازم به منظور تأمين اعتبارات و تطبيق آن با برنامه، فصول و عمليات بودجه جاري و تملک دارائي هاي سرمايه اي
  • تنظيم و کنترل حساب ها در چارچوب اعتبارات جاري و در انطباق با قوانين و مقررات مالي کشور، قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين مربوط
  • انجام کليه فعاليت هاي مربوط به عمليات حسابداري و تنظيم اسناد هزينه نظير اسناد حقوق و مزايا، مأموريت ها، اضافه کاري و ساير پرداخت هاي کارکنان و پرداخت حقوق بازنشستگان و صدور گواهي حقوق
  • کنترل، نظارت، بازبيني و رسيدگي اسناد هزينه به منظور اجراي ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومي کشور و آئين نامه هاي مربوط به معاملات دولتي و ساير مقررات مربوط
  • انجام فعاليت هاي مربوط به ثبت و نگهداري، تنظيم و تفکيک دفاتر حسابداري، ضبط و تنظيم پرونده هاي مالي و ساير عمليات مربوط به دريافت، ارسال و بايگاني اسناد و مدارک مالي
  • نگهداري حساب هاي بودجه جاري و تملک دارائي هاي سرمايه اي و دريافتي هاي ساير منابع و اعتبار ابلاغي از ساير دستگاه ها
  • دريافت ضمانت نامه و سپرده هاي قانوني پيمانکاران و مهندسين مشاور براساس قراردادهاي منعقده
  • رسيدگي و نگهداري ضمانت نامه ها و مراقبت در تمديد آنها در سررسيدهاي مقرر
  • نظارت و اداره نظام هاي انبار داري، فعاليت هاي تدارکاتي، نگهداري وسايل و تجهيزات اداري و فني وزارتخانه
  • انجام مکاتبات لازم جهت اصلاح موافقت نامه ها و جابجايي اعتبارات فصول
  • حضور در جلسات مناقصه و ترک مناقصه مربوط به اعتبارات جاري و تملک دارائي هاي سرمايه اي و ساير کميسيون هاي مالي و اعلام نظر و ارائه پاسخ به مسائل مربوط به امور مالي
  • تفويض و واگذاري بخشي از اختيارات و مسئوليت ها به عاملين ذيحساب حوزه ها و واحدهاي وزارتخانه و نظارت بر کار آنها براي تسريع در فعاليت هاي مالي و جلوگيري از توقف در انجام کارها در محدوده مقررات و آئين نامه هاي مصوب
محل خدمت: معاونت توسعه مدیریت
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت