شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (تنیس روی میز، دارت، شطرنج)

<img alt="جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (تنیس روی میز، دارت، شطرنج) " src="/Portals/0/Images/sport-cultural/pingpong.jpg" width="600" />

 

<img alt="جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (تنیس روی میز، دارت، شطرنج) " src="/Portals/0/Images/sport-cultural/w-pingpong.jpg" width="600" />

 

<img alt="جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (تنیس روی میز، دارت، شطرنج)" src="/Portals/0/Images/sport-cultural/dart.jpg" width="600" />

 

<img alt="جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (تنیس روی میز، دارت، شطرنج) " src="/Portals/0/Images/sport-cultural/w-dart.jpg" width="600" />

 

<img alt="جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (تنیس روی میز، دارت، شطرنج) " src="/Portals/0/Images/sport-cultural/chess.jpg" width="600" />

 

<img alt="جام شهدای دولت ویژه پرسنل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  (تنیس روی میز، دارت، شطرنج) " src="/Portals/0/Images/sport-cultural/w-chess.jpg" width="600" />

 

امتیاز به خبر :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت